Splošni pogoji poslovanja

 

PROHELP

1. člen

Sebastjan Juhant s.p. (v nadaljevanju podjetje Prohelp), je lastnik spletnega portala www.prohelp.si, ki ga upravlja z namenom stopanja v stik ter sklepanja poslovnih stikov z uporabniki pri nudenju pravnega in varnostnega svetovanja ter detektivske dejavnosti.

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na spletno stran www.prohelp.si in uporabo storitev pravnega in varnostnega svetovanja ter detektivske dejavnosti prek te spletne strani.

Stranka se s pričetkom poslovnega sodelovanja strinja s splošnimi pogoji poslovanja in se jih zavezuje spoštovati ter v nasprotnem primeru podjetju, odškodninsko odgovarja.

Če se splošni pogoji spremenijo, bo sprememba objavljena na portalu www.prohelp.si, šteje pa se, da stranke s spremenjenimi splošnimi pravili soglašajo, če izrecno ne izrazijo svojega nasprotovanja.

2. člen

Splošne pogoje poslovanja spletnega mesta PROHELP in storitve pravnega in varnostnega  svetovanja ter detektivske dejavnosti sme podjetje Prohelp spremeniti kadar koli in brez vnaprejšnje najave, ter nove Splošne pogoje ažurno objaviti na spletni strani www.prohelp.si.

3. člen

Poslovno sodelovanje med podjetjem Prohelp in stranko se šteje za sklenjeno prvi naslednji dan, ko podjetje prejme plačilo za storitev na osnovi posredovane ponudbe oz. predračuna ali na podlagi določil medsebojno sklenjene pogodbe.

Podjetje Prohelp sklepa pogodbe le s polnoletnimi strankami. Stranka s sprejemom Splošnih pogojev poslovanja in sklenitvijo pogodbe s podjetjem Prohelp, potrjuje, da je dopolnila predpisano starost. Podjetje Prohelp ima pravico takoj prekiniti pogodbo, brez obveznosti izpolnitve pogodbene obveznosti, v kolikor se naknadno ali v katerem koli trenutku do popolne izpolnitve obveznosti izkaže nasprotno.

4. člen

Pravni oz. varnostni nasvet ali mnenje je avtorsko delo podjetja Prohelp, zato ga lahko stranka uporablja le za namen, za katerega je bil pridobljen, oz. v nekomercialne namene. Prepovedano je nadaljnje posredovanje, uporaba kot lastno pravno mnenje in vključevanje v kakršno koli publikacijo.

V primeru, da stranka uporablja pravno ali varnostno mnenje in nasvet iz prejšnjega odstavka za kakršen koli drug namen, kot je opisan v prejšnjem odstavku, to pomeni kršitev avtorskih pravic, za nastalo škodo pa stranka, ki je to določbo prekršila, odškodninsko odgovarja nasprotni stranki.

5. člen

Na pisno posredovano povpraševanje stranke se le tej posreduje ponudbo oz. predračun ter izvede storitev v najkrajšem možnem roku, ki je definiran glede na zahtevnost primera. Rok za izdajo mnenja znaša od dva delovna dneva do desetih delovnih dni, odvisno od zahtevnosti primera in zasedenosti. Stranki se lahko dogovorita tudi za krajši rok za izdajo mnenja.

Pravni oz. varnostni nasvet podjetje Prohelp, posreduje po elektronski poti ali pisno s priporočeno pošto na naslov, ki je naveden v pogodbi. Storitev se šteje za zaključeno z dnem elektronskega posredovanja pisnega odgovora stranki oziroma z dnem oddaje priporočene pošiljke na pošti.

Podjetje Prohelp, si pridržuje pravico podaljšati rok izvedbe, če od stranke ne prejme vseh informacij v dogovorjenem roku ali če stranko predhodno obvesti o podaljšanju roka zaradi kakršne koli okoliščine, ki izvajalcu onemogoča pravočasno oddajo naročene storitve.

6. člen

Podjetje Prohelp, lahko brez navajanja razloga zavrne izvedbo storitve stranki ali odstopi od pogodbe, če pravno vprašanje oceni za prezahtevno, ne dovolj jasno definirano, preobsežno, neprimerno oziroma mora o predmetu odločati za to pristojna oseba oz. organ/inštitucija. V tem primeru je družba dolžna stranki v primeru že plačanega predračuna povrniti plačani znesek najkasneje v roku dveh delovnih dni od pisne prekinitve poslovnega sodelovanja.

7. člen

Stranka izgubi pravico do odstopa od poslovnega sodelovanja, ko podjetje storitev v celoti izpolni.

Stranka ima pravico pisno reklamirati storitev v roku osmih dni od dneva prejema pisnega mnenja. Ugovor ali pritožbo skupaj z obrazložitvijo posreduje na elektronski naslov podjetja Prohelp: info@prohelp.si.

Podjetje Prohelp se zavezuje stranki posredovati odgovor najkasneje v roku 14 delovnih dni. Če se ugotovi upravičenost zahtevka, se stranki povrne že plačan znesek storitve.

Podjetje Prohelp in stranka bosta morebitne spore reševali sporazumno, stranka pa ima tudi možnost izvensodnega reševanja sporov in uporabo drugih pravnih sredstev.

Spore bo reševalo pristojno sodišče v Domžalah.

8. člen

Podjetje Prohelp bo nudilo pravne in varnostne nasvete v skladu s svojim strokovnim znanjem in razpoložljivimi podatki, posredovanimi od stranke. Ne odgovarja za morebitno škodo, neposredno ali posredno, ki bi izhajala iz pravnega ali varnostnega nasveta ali drugega dokumenta, posredovanega stranki. Podjetje Prohelp ne jamči za dosego uspeha oz. za uresničitev želenega cilja stranke. Prav tako ne odgovarja za nedelovanje spletne strani www.prohelp.si ali za nedelovanje povezav na spletne strani drugih ponudnikov niti za vsebino teh spletnih strani ali morebitno škodo, ki bi nastala zaradi obiska teh spletnih strani.

9. člen

Podjetje Prohelp osebne podatke stranke (identifikacijske oz. kontaktne podatke in druge osebne podatke, ki jih stranka sama prostovoljno posreduje) posreduje tudi zunanjemu pogodbenemu izvajalcu storitev, ki ga je za izvedbo te storitve pooblastil in zaupal k varovanju osebnih podatkov podjetje Prohelp. Zunanji izvajalec storitev se bo pisno zavezal te podatke uporabljati izključno za potrebe priprave mnenja v skladu s pogodbenimi določili med pogodbenimi strankami.

Podjetje Prohelp bo zbrane osebne ter ostale podatke in informacije, do katerih bo prišel izključno zaradi tega poslovnega sodelovanja, varoval skladno z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, skladno z  določili Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR) in internimi akti samostojnega podjetnika. Če bo zaradi izvajanja svoje storitve pogodbeno sodeloval z zunanjim izvajalcem storitev, bo s pogodbenikom podpisal pogodbo o varstvu osebnih podatkov in nerazkrivanju poslovnih informacij, v kateri bo uredil pogoje obdelave osebnih podatkov.

Zunanji pogodbeni izvajalci, ki stranki nudijo pravno ali varnostno svetovanje in pripravijo pravno ali varnostno mnenje, imajo dostop do osebnih podatkov stranke le v primeru nujnih dodatnih posvetovanj, vendar le z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti.

10. člen

Podjetje Prohelp in stranka soglašata, da vsa komunikacija kakor tudi priložena dokumentacija, pisni in ustni nasveti ter kakršne koli pisne ali drugačne dopolnitve predstavljajo poslovno skrivnost, ki se jo obe strani zavezujeta strogo varovati.

Vsako razkritje vsebine iz prejšnjega odstavka tretjim osebam razen razkritja, določenega v 9. členu, predstavlja hujšo kršitev teh splošnih pogojev, v primeru katere lahko nasprotna stranka poslovnega razmerja nemudoma in brez kakršne koli finančne ali kakršne koli druge obveznosti prekine poslovno sodelovanje.

11. člen

Podjetje Prohelp obdelavo osebnih podatkov natančneje opredeljuje v Politiki varstva osebnih podatkov, ki je skupaj s Splošnimi pogoji, objavljena na spletni strani www.prohelp .si.

Splošni pogoji poslovanja pričnejo veljati 1. 1. 2020.

V Mengšu, 1. 1. 2020

ZANESLJIVOST, STROKOVNOST, REZULTAT

Vaš zanesljiv partner pri rešitvi vaših pravnih in varnostnih težav

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.