Varstvo podatkov

 

Politika varstva osebnih podatkov

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV PODJETJA PROHELP, PRAVNO IN VARNOSTNO SVETOVANJE , DETEKTIVSKA DEJAVNOST, SEBASTJAN JUHANTS.P.

Politika varstva osebnih podatkov podjetja Prohelp, pravno in varnostno svetovanje, detektivska dejavnost, Sebastjan Juhant s.p. (v nadaljevanju: Politika) opisuje načine, vrsto, obseg in namene obdelave osebnih podatkov v podjetju Prohelp, pravno in varnostno svetovanje, detektivska dejavnost, Sebastjan Juhant s.p. (v nadaljevanju: podjetje Prohelp), kakor tudi opisuje pravice posameznika, katerega osebni podatki se obdelujejo v podjetju Prohelp.

Namen te Politike je pokazati zavzemanje podjetja Prohelp za ustrezno varstvo osebnih podatkov posameznika ter skrb za varno in skladno obdelavo le-teh, kakor tudi omogočiti posamezniku nadzor nad obdelavo njegovih osebnih podatkov v podjetju Prohelp.

Politika velja za vse produkte in storitve podjetja Prohelp, razen za tiste, za katere podjetje Prohelp sprejme in objavi posebna pravila obdelave osebnih podatkov.

1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje Prohelp, pravno in varnostno svetovanje, detektivska dejavnost, Sebastjan Juhant s.p., Gasilska cesta 17, 1234 Mengeš, davčna številka: 84707879, ki jo zastopa samostojni podjetnik Sebastjan Juhant.

Dodatni podatki o podjetju Prohelp so na voljo na spletni strani www.prohelp.si, kontaktni naslov podjetja Prohelp je info@prohelp.si.

Do osebnih podatkov poleg upravljalca osebnih podatkov dostopajo in jih obdelujejo tudi skrbno izbrani zunanji izvajalci oz. obdelovalci osebnih podatkov, ki so s podjetjem Prohelp sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov oziroma vsebinsko enak dogovor ali drug zavezujoč dokument (v nadaljevanju: Pogodba o obdelavi osebnih podatkov). Obdelovalec osebne podatke obdeluje skladno določbami Pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ter le v obdobju, obsegu in za namen, ki ga določa Pogodba o obdelavi osebnih podatkov.

Podjetje Prohelp od obdelovalcev osebnih podatkov zahteva izpolnjevanje najmanj vseh standardov obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja s področja obdelave osebnih podatkov.

Zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki stranki nudijo pravno ali varnostno svetovanje ter detektivske usluge ali pripravijo pravno ali varnostno mnenje, imajo dostop do osebnih podatkov stranke le v primeru nujnih dodatnih posvetovanj, vendar le z namenom izpolnitve pogodbene obveznosti.

2. Namen in vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujemo

Podjetje Prohelp zbira in obdeluje samo osebne podatke, za obdelavo katerih ima bodisi zakonsko podlago, bodisi je obdelava osebnih podatkov neizogibno potrebna za izvajanje pogodbenih pravic in dolžnosti pogodbenih strank.

Podjetje Prohelp zbira naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov,  elektronski naslov, telefon ter morebitne druge osebne podatke, ki jih posameznik prostovoljno razkrije.

Podjetje Prohelp obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

a.) za namen izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti do posamezne stranke ter izvajanja vseh aktivnosti in dejavnosti podjetja Prohelp, ki so povezane s kvalitetnim opravljanjem dejavnosti družbe ter ostalih zavezujočih pravnih aktov na nivoju Republike Slovenije in Evropske unije (v nadaljevanju: EU):

 • za pripravo, posredovanje arhiviranje pravnega ali varnostnega mnenja ali nasveta,
 • za izdajo predračuna, računa,
 • za računovodsko obdelavo podatkov in
 • po potrebi za dodatno komunikacijo s stranko s strani družbe ali zunanjega izvajalca, ki pogodbeno sodeluje z družbo pri pripravi pravnega ali varnostnega mnenja ali nasveta.

b.) za namen sklenitve poslovnega razmerja, kjer podjetje Prohelp obdeluje osebne podatke, ki ji jih posameznik prostovoljno posreduje in ki so nujno potrebni za dogovarjanje o morebitnem bodočem sodelovanju.

c.) za namene posredovanja državnim organom, kot na primer, Finančni urad Republike Slovenije, sodišča, inšpekcijski organi ipd., vse skladno z vsakokratnimi navodili posameznega organa za posredovanje osebnih podatkov o strankah.

Podjetje Prohelp za zgoraj izpostavljene namene obdelave osebnih podatkov le-te obdeluje skladno z veljavno zakonodajo, kar pomeni, da se za obdelavo osebnih podatkov štejejo dejanja, kot na primer vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razmnoževanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje osebnih podatkov.

3. Posredovanje podatkov državnim organom

Podjetje Prohelp na poziv oziroma zahtevo tretjih oseb osebne podatke posreduje tudi državnim organom kot so na primer sodišča, ter vsem ostalim državnim organom in institucijam, ki imajo pravico pridobivati osebne podatke na takšen način.

Podjetje Prohelp zgornjim organom posreduje samo tiste osebne podatke, ki jih organ od podjetja Prohelp zahteva.

4. Koliko časa hranimo osebne podatke?

Podjetje Prohelp hrani osebne podatke le toliko časa, kolikor jih nujno potrebuje za izpolnitev namena zaredi katerega so bili zbrani.

Osebne podatke, ki jih podjetje Prohelp zbira in obdeluje za namene izvajanja veljavne zakonodaje podjetje Prohelp hrani skladno z zakonsko določenimi roki hrambe.

5. Kako je z obdelavo osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let?

Podjetje Prohelp ne obdeluje osebnih podatkov, oseb, če so mlajše od 18 let. Podjetje Prohelp ima v Splošnih pogojih poslovanja zapisano, da sklepa pogodbe le s polnoletnimi strankami.

6. Na koga se lahko obrnete v zvezi z vašimi pravicami oziroma vsakršno obliko obdelave osebnih podatkov?

V primeru vprašanj v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v podjetju Prohelp, se stranka lahko obrne na elektronski naslov info@prohelp.si, na telefonsko številko 041370571 oziroma pisno na sedež podjetja na naslov Gasilska cesta 17, 1234 Mengeš.

7. Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

V podjetju Prohelp se prenos osebnih podatkov strank izven Evropske unije (EU) ali Evropskega gospodarskega prostora (EGS) izvede zgolj v primeru:

 • če je to zahtevano po zakonu in so izpolnjeni pogoji za prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo (npr. sklep u ustreznosti, ustrezni zaščitni ukrepi);
 • če je to nujno za izvajanje pogodbe med podjetjem Prohelp in stranko (npr. izvršitev naročila oz. naloga)
 • če smo za predlagani prenos prejeli izrecno privolitev stranke, potem ko je bila stranka obveščena o morebitnih tveganjih, ki jih takšni prenosi pomenijo zanjo.

8. Katere pravice še imate skladno z veljavno zakonodajo?

 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca na njegovo zahtevo prejeti potrdilo o tem, ali so v obdelavi osebni podatki, ki se nanašajo nanj. Podjetje Prohelp je na zahtevo posameznika dolžna posredovati informacijo o tem, katere osebne podatke obdeluje ter kdo in s kakšnim namenom do njih dostopa. Podjetje Prohelp je dolžan posredovati te podatke v razumnem času in na jasen način. Podjetje Prohelp je dolžan posamezniku tudi pojasniti vsakega od načinov ter vsak namen obdelave njegovih osebnih podatkov.
 • Podjetje Prohelp je dolžan posredovati podatke o obdelavi osebnih podatkov posameznika v zvezi z njim v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Posameznik, katerega osebne podatke podjetje Prohelp obdeluje ima pravico, do popravka osebnih podatkov, če so le ti napačni, zastareli ali kakorkoli drugačen neresnični ali neustrezni. V primeru podanega zahtevka za popravek posameznega osebnega podatka si podjetje Prohelp pridržuje pravico zahtevati dokazilo o spremembi oziroma predložitev dokumenta, ki nesporno dokazuje, da je osebni podatek, ki ga vodi oziroma obdeluje podjetje Prohelp neustrezen. Podjetje Prohelp je dolžan posameznika o opravljenem popravki obvestiti skladno z veljavno zakonodajo.
 • Posameznik ima pravico zahtevati, da podjetje Prohelp obdeluje le osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvajanje načinov obdelave osebnih podatkov, s katerimi je posameznik soglašal oziroma, ki jih podjetje Prohelp obdeluje skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetje Prohelp zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, ki jih podjetje Prohelp ne potrebuje več, ki jih podjetje Prohelp ni več dolžan obdelovati skladno z veljavno zakonodajo ter v vseh ostalih primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja Prohelp zahtevati, da omeji obdelavo in sicer v primerih, ki jih določa veljavna zakonodaja, kot na primer, a ne izključno, ko posameznik oporeka točnosti osebnih podatkov, ki jih obdeluje podjetje Prohelp, jih podjetje Prohelp ne potrebuje več, oziroma jih ni več dolžna obdelovati skladno z veljavno zakonodajo itd.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju Prohelp v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z zahtevami posameznika in v mejah in pod pogoji ki jih določa veljavna zakonodaja.
 • Posameznik lahko kadarkoli prekliče soglasje za vse namene obdelave osebnih podatkov, z izjemo zakonsko določenih namenov obdelave osebnih podatkov. Posameznik soglasje prekliče skladno z 9. točko teh Pravil, podjetje Prohelp pa ga je o prenehanju obdelave osebnih podatkov dolžna obvestiti skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo.
 • Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, to je Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da je pri obdelavi njegovih osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in sicer na naslov: Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška cesta 59 1000 Ljubljana, Slovenija.

Zahtevo o uveljavljanju katerekoli od zgoraj opisanih pravic, se pošlje na elektronski naslov info@prohelp.si oziroma na naslov podjetja Prohelp (Gasilska cesta 17, 1234 Mengeš).

9. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Podjetje Prohelp ne obdeluje podatkov strank na način, ki bi predstavljal avtomatizirano sprejemanje odločitev. V primeru, da bo podjetje Prohelp uvedlo avtomatizirano sprejemanje odločitev, bo posameznik o tem predhodno obveščen, vključno s pravicami, ki jih bo imel v tem primeru (npr. pravica do osebnega posredovanja, pojasnila, izpodbijanja odločitve).

10. Obveznost zagotovitve osebnih podatkov

Posameznik mora v okviru sklenitve oz. kasnejšega izvajanja pogodbenega razmerja podjetju Prohelp zagotoviti vse zakonsko zahtevane osebne podatke in jih po potrebi, v času pogodbenega razmerja, tudi redno posodabljati. Če posameznik ne bo posredoval zahtevanih osebnih podatkov oz. ne bo soglašal z obdelavo njegovih osebnih podatkov, ki so nujno potrebni za izvajanje pogodbenega razmerja, podjetje Prohelp s posameznikom ne bo sklenil pogodbenega razmerja oz. bo le tega primoran odpovedati. V kolikor stranka v času trajanja pogodbenega razmerja podjetju Prohelp ne bo sporočila spremenjenih oz. posodobljenih osebnih podatkov, obstaja možnost, da podjetje Prohelp za stranko ne bo mogel izvajati pogodbeno dogovorjenih storitev.

11. Splošne določbe

Politika se lahko kadarkoli spremeni ali dopolni, pri čemer vedno velja zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije Politike.

Politika je v fizični obliki brezplačno na voljo na sedežu podjetja Prohelp (Gasilska cesta 17, 1234 Menge), objavljena pa je tudi na spletni strani podjetja www.prohelp.si.

Politika prične veljati 1. 1. 2020.

ZANESLJIVOST, STROKOVNOST, REZULTAT

Vaš zanesljiv partner pri rešitvi vaših pravnih in varnostnih težav

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas.